Obligationer

En obligation (af latin obligare: forpligte) er et gældsbrev.

Oftest anvendes begrebet obligation for et af flere homogene gældsbreve (massegældsbreve). Obligationer er ofte omsætbare ihændehaverpapirer, dvs. at låntager (obligationsudstederen) ikke har indflydelse på, hvem långiverne (obligationsejerene) er, at obligationerne kan handles, og at den til enhver tid værende ejer af en obligation har det krav på obligationsudstederen, som er beskrevet i obligationens vilkår.

Det er en betingelse for, at obligationer kan blive børsnoterede, at de er frit omsættelige. I Danmark er børsnoterede obligationer elektronisk registrerede iVærdipapircentralen.

En obligationsserie er oftest betegnelsen for en gruppe af obligationer med identiske vilkår, og hvis de er børsnoterede, har de en entydig fondskode. Imidlertid anvender realkreditinstitutterne også betegnelsen obligationsserie for en samling af obligationer, hvor nogle, men ikke alle, vilkår er identiske, og underinddeler en obligationsserie i årgangeafdelinger og renteafdelinger, hvor serien altså kan rumme flere fondskoder.

Obligationer, der kan konverteres til aktier, kaldes konvertible obligationer (engelsk: Convertible bonds). Denne betegnelse anvendes også lejlighedsvist for obligationer, hvor udsteder før obligationernes ordinære udløb har mulighed for at indfri dem til pålydende (engelsk: Callable bonds); men for at kunne sondre mellem disse to former, betegner mange derfor den sidstnævnte type som konverterbare obligationer.

Obligationer er som lån karakteriseret ved deres hovedstol, (kupon-)rente og afdragsprofil.

Obligationer opdeles også efter karakteren af udsteder:

  • Statsobligationer udstedes af suveræne stater
  • Realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter
  • Erhvervsobligationer udstedes af selskaber (virksomhedsobligation) og andre erhvervsvirksomheder

Herudover opdeles obligationer efter den sikkerhedsmæssig placering:

  • Obligationer, som i prioritetsorden står efter andre, usikrede fordringer, kaldes efterstilledejunior eller ansvarlige
  • Obligationer, som i prioritetsorden står lige med andre usikrede fordringer, kaldes ikke-efterstillede eller senior (eller også specificeres dette ikke)

http://da.wikipedia.org/wiki/Obligation

Morningstar Fund Awards 2013

Hvert år kårer Morningstar de fonde og investeringsforeninger, der har leveret de bedste resultater til danske investorer. I denne artikel sætter vi fokus på vinderne af obligationspriserne og bedste fondshuse.

Morningstar Fund Awards er en anerkendelse af de fonde og porteføljeforvaltere, der har leveret særlig gode resultater over en årrække. Awarden uddeles én gang årligt og for 2013 kårede vi årets vindere før påske.

Vi uddeler to typer af awards. Den første er en kategoriaward, hvor vi har udvalgt 10 aktivklasser og derudover uddeler vi en pris til den investeringsforening, som har det bedste udvalg af fonde opdelt på aktier og obligationer.

I sidste uge satte vi fokus på årets vindere i de seks aktiekategorier. I denne uge ser vi nærmere på vinderne i obligationskategorierne og vinderne af bedste investeringsforening.

DKK – Obligationer

Den første obligationskategori er en af de helt tunge aktivklasser, nemlig mellemlange og lange danske obligationer. Tilsammen udgør obligationsfondene her mere end 15 pct. af det hjemlige fondsmarked. Så selv om interessen fra investorerne er aftagende for danske obligationer er der stadig store investeret i aktivklassen.

Maj Invest Danske Obligationer blev årets vinder af Morningstar Fund Awards på danske obligationer. Det er en gentagelse af 2011, hvor det også lykkedes fonden at snuppe titlen. Peter Mosbæk og Gustav Bundgaard Smidt er i front for investeringsbeslutningerne og det har de altså gjort så godt, at de nu endnu en gang løber med en award i kategorien. Kendetegnende for præstationerne er et højt bundniveau uden nogen negative udfald, mens det til gengæld er lykkedes dem at blande sig helt i front i kategorien i flere af årene. Her blev 2012 et rigtigt godt år. Fonden er med sine 0,25 pct. i omkostninger desuden den billigste i aktivklassen og dermed særdeles konkurrencedygtig på prisen.

DKK Korte Obligationer

En anden obligationskategori, som har lidt af vigende interesse fra investorerne, er korte danske obligationer. De sikre danske obligationspapirer er dog fortsat en dominerende aktivklasse på det hjemlige marked – både hvad angår antal fonde og formuen. Uagtet det forsigtige investeringsmandat med lav varighed er afkastene ganske imponerende sammenlignet til med aktivklasser – ikke mindst takket være rentefaldene.

I år er det HP Invest Korte Danske Obligationer, der løb med årets fund awards på korte danske obligationer. Det er første gang HP Invest er med i opløbet. Ikke fordi fonden ikke har gjort det godt tidligere, men af den simple grund at den først nu har de nødvendige fem kalenderårs historik. HP Invest blev stiftet på initiativ af Henrik Founais, Peter Nauntofte & Michael Nielsen og de tre styrer investeringerne i fonden. De er specialister i danske stats- og realkreditobligationer, herunder særligt dem med lav omsætning, som giver muligheden for et ekstra afkast til porteføljen. Relativt til andre fonde i aktivklassen er det blevet til solide afkast i alle fem år og det resulterer i et 5 års afkast blandt de allerbedste – i et leje få andre kan matche.

Nye Markeder – Obligationer

Vores næste aktivklasse er en af tidens mest populære – obligationer fra højrentelandene. Fondene her er nogle af dem, der har modtaget flest penge fra investorerne i de senere år og 10 pct. af det hjemlige fondsmarked består nu af obligationer fra højrentelande.

Danske Invest Nye Markeder Obligationer modtog årets fund award for at være bedst til disse obligationer. Det er en gentagelse fra sidste år, hvor den også løb med titlen. Dermed har Danskes fond vundet i to år af de tre, hvor vi har haft aktivklassen med på programmet. Der er intet mindre end 9 mia. kr. investeret i fonden, så det er samtidig den største fond i kategorien på det danske marked. Danske har outsourcet investeringsrådgivningen til ING Investment Management, og den opgave har de håndteret på dygtig vis. Både i 2011 og sidste år endte resultaterne blandt top 10 pct. i kategorien og i forlængelse af foregående års stabilitet med gode resultater er afkastet over tre og fem år i top. Faktisk er der blot fire andre fonde, som kan matche 5års afkastet.

High yield obligationer

Den sidste obligationsklasse er virksomhedsobligationer med lav kreditkvalitet – dvs. high yield. Det er også en aktivklasse, der har nydt gavn af investorernes jagt efter en bare nogenlunde acceptabel forrentning. Der er kommet mange nye penge ind i fondene og trods lidt turbulens undervejs er det generelt blevet til pæne afkast.

Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente er årets vinder. Dermed er det nu tredje år i træk at Nordea-fonden vinder. 10 mia. kr. er investeret i den, så det er ikke bare den største high yield fond på det danske marked, men også en af de allerstørste hjemlige fonde i det hele taget. Nordea Investment Management forvalter fonden, og har videregivet opgaven til Mackay Shields. Kendetegnende for præstationerne er en høj grad af kontinuitet og stabilitet uden nogen udfald i negativ retning. Tilbage i 2008 tabte Nordea-fonden betydeligt mindre end andre fonde og dens benchmark og siden da er det altid blevet til afkast bedre end den typiske fond i kategorien. Så mens hovedparten af de andre fonde halter efter benchmark lykkedes det Nordea her at holde trit med benchmark . Det er der ikke mange i kategorien, der kan gøre efter.

Bedste fondshus – Obligationer

De næste to priser gives til det bedste fondshus på obligationer henholdvis aktier. Det er to awards som gives til fondshusene med den stærkeste performance i det samlede fondsudbud opgjort på risikojusteret basis. For at være med i opløbet her forudsætter det mindst 3 obligationsfonde og mindst 5 aktiefonde.

Igen i år løb Nordea Invest med obligationsprisen. Det er fjerde år i træk ud af fem mulige, at prisen går til Nordea. Kilen til den gode stime skyldes ikke mindst et høj bundniveau på Nordeas obligationspalette. Ingen af fondene som er med beregningen har præstationer under middel, mens hovedparten til gengæld er betydelig over middel. Det er en kombination, som endnu en gang er med til at sikre Nordea prisen for at være bedst på obligationer.

Bedste fondshus – Aktier

Den sidste pris går til bedste fondshus på aktiesiden. De seneste fire år i træk er prisen gået til Danske Invest og i år er ingen undtagelse. Det bliver dermed til alle gode gange fem for Danske Invest. Foreningen er landets største med 65 mia. kr. under forvaltning i aktiefondene og en markedsandel på 30 pct. Så der er givetvis mange investorer, der er mere end glade for, at Danske formår at fastholde den høje kvalitet i aktieudbuddet som tæller knap 40 fonde. Danske Invest løb med intet mindre end fem af de ti kategoriawards, hvor kvaliteten taler for sig selv, men der er flere end bare dem.  Det er fx latinamerika, bioteknologi, tyske aktier, IT og østeuropæiske aktier, hvor Danske også har produkter af høj kvalitet. Hvis man overhovedet skal tale om et aktiefelt, hvor det kniber lidt, så er det paradoksalt nok netop på hjemlige aktier.

Et stort tillykke til årets vindere af Morningstar Fund Awards 2013.

http://www.nordeainvest.dk/PageTemplates/ContentWide.aspx?pid=45017&rw=1&url=/fundsnow/InfoOther.aspx?isin=DK0016067432&segment=CustomerDKNI&Domains=NordeaFundsNow,NordeaDanmark&lang=da-DK&buyBtn=on&mode=on&shelves=Nordea%20Invest,Erhverv,Investeringsinstitutforeningen%20NI&search=on&fundcategorytabs=Bonds&distribution=1