Tal og data om Nicaragua
nicaragua-tefl-class-map-square

Selvstændig i 1821
Statsform: Republik med stærkt præsidentstyre
Areal: 130.400 km2 (Danmark 43.075 km2). Det største land i Mellemamerika.
Hovedstad: Managua
Klima: Tropisk i lavlandet, subtropisk i højlandet
Naturressourcer: Guld, sølv, kobber, bly, zink, tømmer, fisk, nedbør/vand
Arealanvendelse: Dyrket land 15-18%
Miljøproblemer: Skovhugst, jorderosion, vandforurening
Befolkning: 6,1 mio. (estimeret 2012)
Officielt sprog: Spansk (engelsk og indiansk tales på moskitokysten )
Alderssammensætning: 0-14 år 29%, 15-64 år 66%, 65 år og derover 5%
Befolkningstilvækst pr. år: 1,0%
Forventet levealder: ca. 73 år
Børnedødelighed: 20 ud af 1000
Læsekyndighed: ca. 78% af den voksne befolkning
Religion: Katolikker ca. 70%, protestanter/evangelister ca. 25%
Valuta: Córdoba (1 USD = 28,2 Cordoba, mar16)
BNP: er reguleret for prisniveau/købekraften i det enkelte land
BNP: 29,3 milliarder US dollars (uden regulering for købekraft: 11,8 milliarder US dollars)
BNP pr. indbygger: 4.800 $ (uden regulering for købekraft: 1.870 US dollars)
BNP pr indbygger i Costa Rica: 14.900 $
BNP pr. dansker: 44.600 $
Arbejdsløshed: ca. 5-7%, hvortil kommer rigtigt mange underbeskæftigede
Primære afgrøder: Kaffe, bananer, sukker, ris, majs, bomuld, kød, skaldyr
Landbrug: Udgør ca. 30% af BNP

Økonomisk situation
Nicaragua er (efter Haiti) det fattigste land i Latinamerika og et af de lande i verden med størst ulighed i fordelingen af indkomsten. Den generelle fattigdom i Nicaragua er stadig høj, men er faldet kontinuerligt gennem de seneste år. Mere end 80% af Nicaraguas fattige lever på landet, hvor adgang til basale ydelser er en stadig daglig kamp.

Erhverv
Nicaragua er traditionelt et landbrugsland, og landbrugs-sektoren er den vigtigste sektor i landet. Afgrøderne er dels grøntsager, korn og frugter til familiens eget brug, dels kaffe og kvæg samt sukker som produceres til eksport. På ca. halvdelen af det opdyrkede land fremstilles der afgrøder til eksport.
Nicaraguas industri har altid været meget begrænset. Ud over de virksomheder, der ligger i frizonerne med skattefritagelse, findes der kun meget lidt industri. I supermarkederne i Nicaragua kan man købe alt, men der findes kun ganske få varer, der er produceret i Nicaragua. Der findes flere store eksportslagterier.

Nicaraguas ringe infrastruktur er et væsentligt problem for udviklingen af landet. For kaffe- og kvægproducenterne betyder det, at transport af deres produkter er både dyr og vanskelig. I regntiden er mange af grusvejene ikke farbare, og ud af den totale længde på landets ca. 20.000 km landevej, er en stor del stadig ikke asfalteret. Der er dog sket store fremskridt i udbygning og forbedring af vejnettet i de senere år.

Nicaragua har et potentiale for turisme med dejlige strande, smuk natur, og de fleste steder et behageligt klima. Men turismen har hidtil været begrænset som følge af den politiske uro i landet og den meget dårlige infrastruktur, der besværliggør transport rundt i landet.

Udenrigspolitisk situation
USA er største bilaterale donor, og har trods den til tider hårde retorik fra Ortegas side givet udtryk for, at landet forsat vil samarbejde med og støtte Nicaragua. En gradvis forbedring i forholdet til Honduras er blevet cementeret med den Internationale domstols afgørelse om territoriale farvands-stridigheder. Forholdet til Costa Rica lider på den ene side under den gamle grænsestridighed omkring rettighederne til floden San Juan, men på den anden side er balancen med at 2-300.000 nicaraguanere er emigreret til Costa Rica for at finde arbejde. Nicaragua blev i 1995 medlem af WTO (World Trade Organization), samt i 2006 medlem af CAFTA (Central American Free Trade Agreement ). Danmark har hidtil haft Nicaragua som programland (modtager af bistand), men den tidligere regering valgte at flytte fokus til Afrika, hvorfor Nicaragua er udfaset, Dette skete bl.a. med henvisning til manglende demokrati, hvilket for udenforstående virker lidt ulogisk, da Danmark netop ved at hjælpe de fattigste i landet kan hæve deres levestandard og derved også deres lyst til at stille spørgsmål til det manglende demokrati. Den danske bistand er hovedsagligt anvendt inden for sektorerne transport, landbrug, miljø og uddannelse. Danmark var tidligere den tredje største bilaterale donor i Nicaragua og den danske støtte i 2007 udgjorde 185 mio. kr. B2B programmet støttede godt 10 projekter (f.eks. kakaodyrkning, kaffedyrkning og biavl) og CattleNic var godkendt af den danske ambassade i Managua til at arbejde under Danidas B2B-program i landet med kvægdrift.